28 sep 2023

Hasseltse organisaties die zorgen voor Innovatieve klimaatoplossingen, jobs en zorg ondersteund met 90.000 euro

20 Hasseltse organisaties die projecten willen opstarten in het globale Zuiden krijgen hiervoor van stad Hasselt een ondersteuning van in totaal 90.000 euro. Met deze middelen worden innovatieve klimaatoplossingen uitgerold, maar is ook aandacht voor jobs en zorg. “In Hasselt zijn we goed voor elkaar, binnen onze stadsgrenzen maar ook daarbuiten. Zo hebben we impact op mens én planeet”, zegt schepen voor Internationale Solidariteit Nele Kelchtermans.

 

Stad Hasselt wil in haar beleid solidair zijn met ontwikkelingslanden, gesteund en gestimuleerd door zoveel mogelijk inwoners. Door kleinschalige projecten in het globale Zuiden te ondersteunen wil ze een concrete werking helpen realiseren en het draagvlak voor mondiale uitdagingen verbreden. Hasseltse organisaties die hier met een project in een erkend ontwikkelingsland toe bijdragen, kunnen dan ook aanspraak maken op een stedelijke subsidie van maximaal 7.000 euro.

 

“Eind 2022 hebben we het reglement hiervoor vernieuwd, zodat aanvragen vlotter konden verlopen. We zien dat resultaat nu”, weet Nele. “Met 20 organisaties die de afgelopen maanden een dossier indienden en nu in totaal voor 90.000 euro ondersteund worden, creëren we heel wat impact. Samen zijn deze projecten goed voor duizenden mensen die in hun dagelijkse leven geconfronteerd met tal van uitdagingen. Denk aan ontoereikende gezondheidszorg of basisvoorzieningen, maar ook aan de gevolgen van klimaatverandering. De projecten bieden hier concrete antwoorden op.”

 

Zo ontwikkelden ‘Stevoort en Jammah Kunda’ een innovatief proces om schillen van pindanoten om te vormen van een restproduct tot brandstof, een proces dat ze verder willen verduurzamen. ‘Les Amis du Congo’ wil dan weer aan herbebossing doen of verstrekt ‘Kattendans vzw’ microkredieten voor de opstart van kleinschalige economische activiteiten. Een volledig overzicht van alle projecten is onderaan te vinden.

 

“Als schepen maar vooral als Hasselaar ben ik blij om te zien dat zoveel stadsgenoten mee aan de kar trekken voor een meer eerlijke wereld. Dat verdient al onze lof en steun. Want als we goed zijn voor elkaar, zijn we ook goed voor de planeet. En daar plukken we ook hier in Hasselt de vruchten van”, besluit Nele.

 


 

Afriakana € 4.733

Deze nieuwe organisatie wil een lokale NGO helpen bij een project voor weeskinderen in Kitamaduni. Er is een grote nood aan middelen om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de vele weeskinderen, o.a. aan drinkbaar water. Prioritair is de boring van een waterput voor drinkbaar water. De gevraagde subsidie zal hiervoor worden gebruikt.

 

Bandundu Telema € 5.030

Mikondo ligt ten noord-oosten van Kinshasa en telt tussen de 10.000 en 15.000 inwoners. Zoals in vele wijken van Kinshasa telt Mikondo veel kinderen die vroegtijdig de school verlaten. Hieraan wil dit project tegemoet komen door het organiseren van beroepsopleidingen, het bevorderen van vaardigheden en knowhow op de werkvloer. Daar de energievoorziening in de regio niet stabiel is hebben ze met behulp van de subsidie van de Stad Hasselt een deel van de zonnepanelen gefinancierd.

 

Batz - Apoyo a que onda Vos € 5.606

Met deze aanvraag wil de organisatie een ontmoetingsplaats / weefatelier installeren voor jonge wevers die momenteel geen werk vinden en in armoede leven. Er zal ook een opleiding worden gegeven over authentieke weeftechnieken, over natuurlijke kleuren met planten en mineralen, over het voeren van de administratie van hun eigen bedrijfje of tewerkstelling in Que Onda Vos. De trainingen worden door lokale specialisten ter zake gegeven. Het project wil zo Maya-wevers op het Guatemalteekse platteland helpen een duurzamer bestaan op te bouwen.

 

Blokkendoos € 5.527

Met de bouw van een opleidingscentrum worden kansen gecreëerd voor een grote groep jongeren met weinig toekomstmogelijkheden. Nguidele Syll ligt in de regio van Louga, waar de vzw eerder al een volledige school bouwde. De school telt 446 leerlingen waarvan 70 % meisjes. Vele jongeren van Nguidele haken echter af omdat ze niet gemotiveerd zijn, geen studiehoofd hebben of van thuis uit niet gestimuleerd worden. Sommigen wachten op de mogelijkheid om naar Europa te vertrekken. Daarom wil De Blokkendoos zorgen voor een beroepsopleiding, waar de leerlingen technieken kunnen uitproberen zodat ze zich kunnen bekwamen in het vak dat bij hen past. Daarvoor willen ze een gebouw met 2 ateliers neerzetten.

 

Boja € 4.737

Boja wil in Owe (zuidwesten van Kameroen) een gezondheidscentrum dat in opbouw is verder afwerken en daarna ook zorgen voor waterputten. Omwille van het conflict tussen de regering en de onafhankelijke gewapende groepen is de bevolking slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Bovendien is er een groot gebrek aan basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen.

 

Espoir-Hoop € 1.231

Het project heeft als doel de lokale bevolking een betere economische toekomst te geven door het opstarten van een varkenskwekerij. De jongeren van het dorp zullen worden opgeleid voor de verzorging van de varkens. Deze job geeft hen de mogelijkheid een inkomen te verwerven. Het voedsel van de varkens wordt gevonden in de natuur. De opbrengst van de varkens zal naar iedereen die in het dorp woont gaan om o.a. de werkingskosten van de school te betalen, voor ziekenhuisfacturen te betalen, om de school te vernieuwen.

 

Ghana 4 You € 5.560

De vereniging Ghana 4you heeft in Senya al een computerklas gerealiseerd voor een school met 500 kinderen, ze hebben gezorgd voor drinkbaar water door de boring van een waterput, de installatie van een waterpomp op zonne-energie en een filtersysteem. Met de subsidie van 2021 werden zonnepanelen met batterijen geïnstalleerd, voor een stabiele elektriciteitsvoorziening van de school. Dit jaar willen ze de hygiëneproblemen aanpakken. Met de subsidie van de stad Hasselt willen ze propere toiletten en douches bouwen die gebruik maken van water uit de eerder geboorde waterput. Er wordt een blok gebouwd voor meisjes en eentje voor jongens, elk met 6 toiletten en 4 douches.

 

Group Humanitarian Aid € 3.327

Busoro is een parochie in de regio Butare. Het is een zeer arme streek waar het leven erg afhankelijk is van de (het gebrek aan) regen. De vereniging startte er onder meer met opleidingen maar ook kinderopvang en inrichting van bestaande kleuterklassen, voor voldoende educatief materiaal en inrichting van een kinderspeelplaats en kinderspeeltuin. Bedoeling is om een naaiatelier uit te breiden met onder meer een verkoopruimte.

 

Iletima € 5.369

De vzw heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan de economische verzelfstandiging van moeders uit kwetsbare gezinnen in Benin. Een 200-tal vrouwen uit een 10-tal dorpen kregen een startkapitaal en werden gedurende 3 jaar begeleid. Dit project werd een groot succes. Alle moeders die deelnamen hebben nu een inkomen. Dit jaar willen ze het succesvolle project verder uitbreiden.

 

Kattendans € 4.895

In de eerste 7 jaar heeft de Kattendans VZW 2 grote projecten rond onderwijs en medische zorg afgewerkt in Mali. De vzw wil nu microkredieten verstrekken voor de opstart van o.a. veeteelt of het weven van en kleuren van stoffen. Na 1 jaar moet het geleende bedrag worden terugbetaald . Dit bedrag kan dan opnieuw worden toegekend als microkrediet aan een andere groep. Er moet een vergoeding voor de lening worden betaald aan de dorpskas, die zal worden gebruikt voor de financiering van de werkingskosten van de school en het medisch centrum.

 

Kermtse Steungroep Goma € 5.053

Er zal een naaiatelier worden ingericht en een trainings- en kunstproductiecentrum voor slachtoffers van geweld die meer dan een jaar in de stad zijn en niet hebben gestudeerd. Daarenboven denken ze ook aan de opening van een molen om cacaobonen te malen.

 

Kiewitfonds € 4.737

Kiewitfonds wil starten met een 3-jarenproject in Vingerkraal. Vingerkraal is een nederzetting die bewoond wordt door voormalige soldaten en hun gezinnen uit Namibië en telt ongeveer 1.000 personen. Momenteel is er geen stromend water, geen elektriciteit, geen riolering... Er is bij de bevolking een grote vraag naar ondersteuning om inkomsten generende activiteiten op te starten zodat ze meer zelfstandigheid verwerven en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom willen ze een Community Life Center oprichten. Met een aantal containers willen ze een omheind plein maken. In elke container zullen ze een bepaalde activiteit/functie ontwikkelen.

 

Les Amis du Congo € 4.974

In hun strijd tegen hongersnood hebben Les Amis du Congo reeds een landbouwproject opgestart op perceel van 12ha in Swalempu, Bita en Menkao op het plateau van Bateke. Onlangs is de vzw begonnen met de bouw van een nieuw gebouw voor de verwerking en het bewaren van vlees, vis en groeten. Met de subsidie van de 2023 willen ze dit verder afwerken.

 

Los Gorriones € 1.862

Los Gorriones heeft al verschillende jaren geïnvesteerd in een project in Nueva Union in Peru. Met deze nieuwe aanvraag willen ze de bevolking helpen zich te beschermen tegen alle vormen van geweld, tienerzwangerschappen voorkomen, hen economisch onafhankelijker maken en hen bewust maken van hun rechten en plichten. Via workshops willen ze de mensen informeren om hen in staat te stellen zich te beschermen tegen alle vormen van geweld.

 

Mengo € 4.737

Mengo is erg betrokken bij verbetering van de levensomstandigheden van 2 kleine dorpen in Kameroen. Ze bouwen daar ook een foyer waar de jongeren en de ouderen mekaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen en culturele activiteiten organiseren. De foyer zal een plaats zijn voor de jongeren om te debatteren over de ontwikkeling van het dorp. Door de jongeren meer te betrekken bij de toekomst van het dorp hoopt men dat zij minder geneigd zullen zijn om het dorp te verlaten. De subsidie van 2023 zal worden gebruikt voor een volgende fase van de ruwbouw van de foyer ( muur en dak afwerken).

 

SamenLeven € 1.274

Met de subsidie wil de organisatie zorgen voor de renovatie van een waterput in het dorp Rokel in Sierra Leone. De inwoners leven in arme omstandigheden. Ze zijn afhankelijk van de groentenoogst om in hun levensonderhoud te voorzien en halen water uit een klein riviertje met vervuild water.

 

Seed of Love € 5.606

Met de zonnepanelen kunnen inwoners van een dorp in Kenia zelf elektriciteit opwekken. Een zonneboiler zal worden gebruikt voor het verwarmen van het water voor de douche in het medisch centrum. Met het dokterskabinet (visites, verloskamer, vaccinaties en apotheek) en een tandartsenpraktijk zorgen ze voor betaalbare gezondheidszorg voor de allerarmsten. Daarnaast ondersteunt de organisatie 30 schoolgaande kinderen en geven ze ook trainingen aan jongvolwassenen.

 

Stevoort & Jammeh Kunda € 4.793

Het project is gestart in 2010 met de bouw van 3 klaslokalen en keuken geïnstalleerd.
In hun strijd tegen het kappen van bomen voor brandstof wil de organisatie met deze aanvraag hun kooktoestellen optimaliseren. Ze ontwikkelden een proces om de schillen van pindanoten te veranderen in briketten. Om de productie hiervan op te drijven willen ze nu een semi-automatische pers aankopen, plus een ventilatie-systeem ontwikkelen op zonne-energie.

 

Vrienden van Nyundo € 5.369

Het project situeert zich in het noord-westen van Rwanda. Rusthuizen en woonzorgcentra bestaan er nog niet. Dit project wil hier aan tegemoet komen door de herbestemming en verbouwing van het voormalige economaat van het bisdom tot een klein woonzorgcentrum met een atelier/winkel voor de zelffinanciering. In het atelier voorziet men de productie van o.a. juwelen zoals trouwringen, medailles ...en klein medisch materiaal voor het nabij gelegen ziekenhuis, waarvoor men anders een dagreis moet ondernemen naar Kigali.


Yabal € 5.566

In het gebied Santa Catarina Ixtahuacona (Guatemala) is er een groot probleem van ontbossing, met voedselonzekerheid tot gevolg. Voor 2 dorpen startte Y’abal in 2020 met een ambitieus 3 -jarenproject rond deze problematiek. 3 belangrijke doelstellingen worden nagestreefd: verbeteren van de voedselzekerheid door het creëren van lokale bronnen van gezonde voeding (in casu biologische tuinbonenproductie), biologische voedsel-en gewasproductie promoten (via aanleg van biologische moestuin bewerkt door de gemeenschap) en empowerment en capaciteitsopbouw van de vrouwen (via een door een aantal vrouwen gerunde winkel voor hen en de omliggende dorpen). Na het succes van de groentetuin in Santa Catarina willen ze dit project herhalen in 2 andere gemeenschappen. Daarnaast voorzien ze nog een nieuw trainingsprogramma m.b.t. klimaatverandering en respect voor de natuur.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren